Cataluña: Proyecto de decreto de gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas.
EDICTE de 13 de setembre de 2017, pel qual se sotmeten a informació pública el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, i l'informe de sostenibilitat ambiental.
Votación: Voto1 Voto2 Voto3 Voto4 Voto5  |  Resultados: voto_okvoto_okvoto_okvoto_okvoto_ok00

En: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, 7455 - 15/09/2017
Agrarius
EDICTO de 13 de septiembre de 2017, por el que se someten a información pública el Proyecto de decreto de gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas y de aprobación del programa de actuación en las zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, y el informe de sostenibilidad ambiental.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=796950&type=01&language=es_ES
Compartir: